top of page

Galoppsportens etiske retningslinjer

 

I galoppsport skal hestens velferd alltid komme først – i alle sammenhenger! Det er med stolthet at vi presenterer en sport der hesten innehar hovedrollen, og hvor vi alltid er på hestens side.

1. Hesten først!

Hesten er fra naturens side et byttedyr, hvilket innebærer at det å være rask og utholdende har vært en forutsetning for å overleve. Våre tamhester lever ikke lenger under de samme utfordrende forholdene, men har beholdt instinktene og de fysiske egenskapene. Som andre arter utvikler hesten ferdigheter i ung alder, og føll og unghester begynner tidlig å løpe om kapp og måle styrke med hverandre gjennom lek og fri utfoldelse.
Disse egenskapene er hos våre galopphester forsterket gjennom langsiktig, målrettet avl og trening på hestens premisser.

I galoppsporten skal hestens velferd alltid komme først – i alle sammenhenger! Det er med stolthet at vi presenterer en sport der hesten innehar hovedrollen, og hvor vi alltid er på hestens side.

 

2. Hestens fem friheter

Godt hestehold er en forutsetning for god hestevelferd. God velferd er avhengig av at hestens grunnleggende rettigheter ("The five freedoms") er oppfylt til enhver tid.

5-friheter.png

Mat og drikke:
Hesten skal tilbys tilstrekkelig mengde fôr av god kvalitet vurdert ut ifra dennes individuelle behov. Her spiller faktorer som rase, alder, fysiske form, trenings-/bruksmengde og reiseaktivitet inn.
Grovfôret skal dekke hoveddelen av hestens energibehov, og den skal ha jevnlig tilgang på grovfor av god hygienisk og næringsmessig kvalitet gjennom hele døgnet.
Hesten skal ha kontinuerlig tilgang på rent drikkevann. Snø kan ikke regnes som drikkevann.
Forskning viser at hesten foretrekker å drikke av et åpent vannspeil. Ved bruk av drikkekar bør dette gi 8-10 liter vann pr. minutt.

Tørt underlag, skydd for vær og vind:
Hesten skal alltid tilbys oppstallingsforhold som sikrer tilstrekkelig plass for hvile på tørt underlag, samt skydd mot vær og vind. Oppstallingsforholdene skal heller ikke utgjøre en fare for at hesten kan skade seg. God og jevnlig rengjøring er en forutsetning for god hestevelferd.
Ved innendørs oppstalling skal lysforholdene være gode og støvkonsentrasjonen så lav som mulig. Ventilasjonen og luftkvaliteten i stallen skal være god, og bør prioriteres fremfor å holde temperaturen oppe. Luftfuktigheten bør holdes på et nivå som hindrer dannelse av kondens, helst under 80%.

Ikke utsettes for unødig lidelse:
Hesten skal ved deltakelse i galoppløp være i tilstrekkelig konkurransemessig skikk slik at den ikke utsettes for unødige påkjenninger eller belastninger. Det er ikke tillatt å starte i galoppløp med syke eller halte hester, eller hester som er i for dårlig kondisjon.
Deltakelse i galoppløp er lystbetont for hesten ved at den gjennom riktig trening og foring, mye omsorg og respekt for det enkelte individ fremstår sunn og godt forberedt for konkurransen.

 

Under galoppløp skal hesten alltid behandles på en god måte, og rytter skal bryte løpet med hester som viser tydelige tegn på utmattelse, sykdom eller skade.
Driving av hesten skal gjøres på forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende bestemmelser. Hester som er slitne skal ikke drives på i galoppløp.

 

Hesten skal sikres tilsyn av veterinær i tilfeller der sykdom eller skade oppstår.
All behandling av hester skal være etisk og faglig forsvarlig. Medisinsk behandling skal utelukkende iverksettes av veterinær. Eksperimentelle behandlingsformer som påfører hesten ubehag, gjeldende både metoder og preparater, skal ikke tolereres.
Det er hestens treners ansvar at all behandling og medisinering utelukkende gis i den hensikt å sikre hesten best mulig helse og velferd.
Det er videre viktig at hesten gis tilstrekkelig hvile/rekonvalesens etter perioder med sykdom eller skade, også i tilfeller der hesten er behandlet for dette.
Hester med alvorlig eller tilbakevendende kliniske lidelser, eksempelvis lungeblødning, skal ikke starte i galoppløp på midlertidig eller permanent basis.

Drektige hopper tillates ikke å starte i galoppløp 120 dager eller mer etter siste bedekning. Hopper som har født levende føll skal tidligst starte i galoppløp 180 dager etter følling.
 

Naturlig atferd:
Hesten skal ha tilgang på uteareal som gjennom størrelse og utforming gir god mulighet for mosjon, også i høyt tempo. Hesten er fra naturens side et flokkdyr, og forholdene bør derfor legges til rette for at flere hester kan gå sammen.  Behandling eller oppstalling som på noen måte kan forårsake fysiske eller psykiske lidelser tolereres ikke.


Rettferdig behandling og trening:
Trening: All trening av hest skal være tilpasset hestens fysiske evner og nivå av modenhet. Forskning viser at unge hester har utbytte av systematisk trening fra ca. halvannet års alder, men ikke før. Gamle hester, eller hester med sykdom eller skade, skal ikke utsettes for trening som de fysisk eller psykisk ikke lenger tåler.

Hesten skal ikke utsettes for treningsmengder- eller program den ikke er tilstrekkelig forberedt for, og treningen må derfor, uavhengig av alder, legges opp slik at mengden økes suksessivt i tråd med hestens utvikling.
Treningsmetoder som påfører hesten frykt eller skade, eller legger unødige restriksjoner på hestens normale atferd, tolereres ikke.

Tilsyn og stell: Hesten skal ha nødvendig tilsyn og stell av kyndige personer, også i perioder der den ikke trenes. Stell av hesten omfatter også hovpleie/skoing, som skal være regelmessig og av en slik karakter at hesten ikke påføres unødig lidelse.

Transport: Transport av hester skal alltid gjøres under sikre forhold, og med et transportmiddel som er kontrollert og godkjent for dyretransport. Fokus må hele tiden være rettet mot å beskytte hesten mot skader og annen helserisiko.

Lange reiser med hest må planlegges nøye. Hestene skal ha jevnlig tilgang på vann, og regelmessige hvile der hesten får komme av transporten. Problemer med luftveiene kan reduseres ved å gi hesten mulighet til å senke hodet ned til gulvnivå under hvileperioder.

 

3. Hesten skal garanteres verdig behandling etter endt løpskarriere

Alle hester har en egenverdi utover den nytteverdien den har for oss mennesker, og den skal selvfølgelig behandles humant og respektfullt den dagen løpskarrieren er over. Dette innebærer at hesten enten må sikres et trygt og godt liv videre der bruksområdet er tilpasset hestens alder og fysiske og psykiske form, eller gis en verdig avslutning.

bottom of page