top of page

Trenerinformasjon

Dette er nyttig informasjon til lisensierte trenere i Norge

Dirtløp 2020.jpg

Føring av helsekort

Ansvarlig innmelder (trener) er ansvarlig for å sørge for at alle hestene har helsekort, og at disse er rutinemessig og nøyaktig ført. Helsekortet skal oppbevares sammen med passet og begge deler skal fremlegges ved dopingkontroll, eller for øvrig på forlangende fra Norsk Galopp eller representant bemyndiget av Norsk Galopp. Bestemmelsen om føring av helsekort er ikke bare noe som gjelder galopphester/Norsk Galopp, det gjelder alle som har hest og er forankret i Forskrift om velferd hos hest (§6) og Forskrift om forbud mot doping av hest (§6). I tillegg fremkommer plikten også i Skandinavisk Galopps dopingreglement og løpsreglement. 

Alle behandlinger som medfører karenstid skal alltid noteres i helsekortet, uavhengig av karenstiden eller hvor lenge det er til hesten skal gå løp. Dersom man er i tvil om det man bruker er karenstidsbelagt kan man kontakte veterinær eller Det Norsk Travselskap. Husk at det alltid er bedre å skrive litt for mye i helsekortet fremfor å ikke skrive noe.

Dersom dopingkontrollører kommer på uanmeldt stallkontroll er helsekortene en av tingene som sjekkes. Dopingprøvene som tas på slike kontroller brukes blant annet for å kontrollere at helsekortene er korrekt ført – da man ofte finner spor av medikamenter fra lengere tid tilbake i disse prøvene. 

Helsekortet skal inneholde følgende opplysninger:

 •    Hestens navn 

 •    Dato for behandlingsstart og behandlingsslutt 

 •    Virkestoff/preparatnavn/metode 

 •    Mengde 

 •    Administrasjonsmåte

 •    Karenstid

 •    Behandlers navn

 

Dersom man trenger nytt helsekort kan man kontakte Norsk Galopp, veterinær eller finne det på Mattilsynets hjemmesider. Helsekort kan også skrives ut her, eller hentes på sekretariatet, Øvrevoll.

Behandlinger og behandlingsmetoder

Hesten kan kun behandles med reseptbelagt legemiddel når veterinær har foreskrevet dette til navngitt hest. Parasittbehandlinger eller annen forebyggende behandling av flere hester på stallen er unntatt kravet om navngiving av hest. Legemidlene man benytter skal være tillatt å omsette og anvende i Norge, og man må kontrollere Norsk Galopp og DNTs forbuds- og karenstidsliste for å forsikre seg om at preparatet ikke er forbudt å bruke til travhest. I tillegg skal veterinær (eller annen behandler) informeres om når hesten skal starte løp, og ansvarlig trener må forsikre seg om at behandlingen ikke medfører overskridelse av karenstider.

Injeksjon på hest skal kun utføres av veterinær, eller av den veterinæren har gitt forsvarlig opplæring og bemyndiget i hvert enkelt tilfelle. (Lov om veterinær og annet dyrehelsepersonell). Nedføring av nese-svelgsonde og/eller infusjonsbehandling skal utelukkende utføres av veterinær.

Hester med kroniske lidelser, som har behov for substitusjonsbehandling anses ihht løpsreglementet å ikke være i konkurransemessig skikk (Skandinavisk antidopongsreglement § 3 d).

 

Oppbevaring av medikamenter

I stallen bør det være et medisinskap/boks for oppbevaring av reseptpliktige medikamenter, eller eventuelt et eget rom. Dette medisinskapet/rommet skal være låst og nøkkelen skal oppbevares slik at det bare er det nødvendige antall personer på stallen som har tilgang til skapet. Dette er viktig av flere hensyn: Først og fremst for trenerens og hestenes sikkerhet – slik at ingen uvedkommende kan komme inn i stallen og gi hestene noe de ikke skal ha. I tillegg er dette noe kontolllrene sjekker når vi er ute på stallkontroller. Dersom en eller flere av hestene på stallen skulle teste positivt og medikamenter «flyter» rundt i stallen, eller ikke er forsvarlig innelåst, vil dette veie negativt ved vurderingen av uaktsomhet.

Ansvarlig innmelder kan oppbevare reseptbelagte preparater, injeksjonssprøyter og/eller kanyler i tilfeller der dette er utskrevet til navngitt hest. Når hestens behandlingsperiode er ferdig, skal medisinrester og utstyr leveres tilbake til apoteket for destruering.

Veterinæren skal alltid oppgi hestens navn, dosering, hvordan og hvor lenge hesten skal behandles når det skrives ut medikamenter, slik at dette fremkommer på pakken. Det er viktig at ansvarlig innmelder påminner veterinæren dersom man ser at dette ikke blir gjort. Dersom veterinæren ikke har skrevet ut preparatet til navngitt hest kan og bør ansvarlig innmelder notere dette på pakken selv.

Det er forbudt å oppbevare forbudte stoffer, preparater, substanser eller behandlingsutstyr (alt som står på Norsk Galopp og DNTs forbudsliste – A-listen). Dette inkluderer sterke «blister» som Cedar oil, Fransk blister, osv.

Det er derfor viktig å ta en opprydning med jevne mellomrom, slik at man har kontroll på hva som er i skapet.

Ved bruk av tillskuddsfôr, linimenter, kremer o.l er det viktig å kontrollere om det inneholder stoffer med karenstid. For eksempel er det mange linimenter som inneholder mentol/levomentol/naturlig mentol og/eller metyl-salicylat og dette har 96 timers karenstid. Helsekostprodukter til mennesker kan ofte inneholde stoffer som kan forårsake en positiv dopingprøve. Noen urter har også karenstid. Dette står listet opp i karenstidslisten under punktet «Karenstider for utvortes produkter og fôr- og kosttilskudd». Tilskuddsprodukter eller produkter til lokalbehandling uten innholdsfortegnelse bør ikke benyttes.

På løpsdagen bør ikke hesten tilføres noe annet enn vanlig fôr og vann. 

Ansvarlig innmelders ansvar:

 • At hesten til enhver tid stilles til disposisjon for prøvetakning. Dopingkontroll kan gjennomføres uten varsel både i og utenfor konkurranse

 • At man selv, eller en representant over 16 år er tilstede under prøvetakning

 • Hesten kan holdes igjen i inntil 3 timer i påvente av prøvetaking. Man skal derfor alltid ha med nok personale og bør ha en back-up-plan i forhold til hjemreise

 • At pass og helsekort følger hesten til enhver tid, og at alle behandlinger med karenstid er ført i helsekortet

 • At dopingkontrollør skal kunne holde hesten under kontinuerlig oppsikt mellom løp og prøvetakning

 • Å overvåke at de angitte rutiner for dopingkontroll overholdes

 • Norsk Galopp kan, ved skjellig grunn til mistanke om brudd på Skandinavisk Galopps dopingreglement ta hest i forvaring for gjennomføring av undersøkelser.

 

Brudd på Norsk Galopp og DNTs antidoping- og karenstidsbestemmelser skal straffes som beskrevet i Skandinavisk Galopps antidopingreglement.

bottom of page